Informace o mimořádném opatření MZ

Informace o mimořádném opatření MZ, které určuje kde a za jakých podmínek lze provozovat náš sport.

Až na výjimky uvedené pod písmeny a) až j) bodu I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR čj.: MZDR 15190/2020 4/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2020, platí zákaz volného pohybu osob na území ČR.
Tento zákaz se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,

včetně cesty za účelem tohoto sportování.

Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu.