Archiv rubriky: Družstva

Změna odběrového/nákupního místa oficiálních míčů JTS

Informace pro kluby a oddíly JTS.
Dne 15. 1. 2019 došlo ke změně odběrového (nákupního) místa oficiálních míčů JTS.

Novým místem je sídlo
Okresního sdružení ČUS České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II č. 33
Č. Budějovice, 370 01

Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Steinbauer
T: 606 380 851, 387 210 209; e-mail:
cb@jck.cuscz.cz

Způsob odběru míčů se nemění, tzn. proti hotovostní úhradě (či odběr zdarma dle rozpisů JTS proti podpisu).
Důležitá změna: míče vyzvedávejte po předchozí domluvě s p. Mgr. J. Steinbauerem.
S možností odběru je možno počítat v pracovní dny mezi 9:00 – 15:30 hodinou (případně jindy po dohodě).

Věra Zasadilová

Přihlášky soutěží družstev a turnajů třídy C a D 2019, poplatky

Přeborů družstev se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.

Přihlášky do soutěží (včetně MINI a BABY) družstev 2019 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2019 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.

Soutěž družstev Ročníky
Mini 2012 – 2013
Baby 2010 – 2011
Mladší žactvo 2007 – 2009
Starší žactvo 2005 – 2009
Dorost 2001 – 2009
Dospělí 2009 a starší

Do 31. 1. 2019 mají také kluby povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo klubu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

  • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem: evidenční číslo klubu,
  • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má klub v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
  • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když klub nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS),
  • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo) zařazen do soutěže.

Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán poplatek: v soutěži Divize ve výši 1 000,- Kč a v soutěži Krajský přebor dospělých 500,- Kč.

Do konce ledna je též nutno zadat do IS ČTS turnaje třídy C a D, které chce klub v letní sezoně pořádat. V zadání musí být v kolence poznámka uvedeno jméno vrchního rozhodčího s platnou licencí, který bude vykonávat funkci po celou dobu turnaje.
Připomínáme, že následně musí být toto jméno uvedeno i v zápise výsledků z turnaje v kolonce vrchní rozhodčí.

Věra Zasadilová, předseda STK

Důležitá pravidla (často dotazováno)

(aktualizováno 29. 5. 2018)

Potvrzování zápisů o utkání hostujícími družstvy:

Bohužel hostující oddíly stále nepotvrzují zápisy o utkání přes své přesvědčení, že tak činí.

Správný postup: volby družstva/výsledky/vybrat družstvo/potvrdit nebo odmítnout a do poznámky napsat např. „OK“ nebo „Souhlasí“ (zde se musí vždy něco napsat)/uložit výsledky.
Při správném postupu se v kolonce před potvrdit/odmítnout zobrazí červený čtvereček.
Řídící soutěže žádá o dodatečné odsouhlasení všech, i již pokutovaných zápisů, jako potvrzení, že účastníci soutěže vzali tento pokyn na vědomí.

Výtah z Rozpisu přeborů smíšených družstev 2018

V souladu s Rozpisem soutěží družstev 2018 JcTS-Rozpis-druzstva-2018 a Soutěžním řádem ČTS (zejména Článek 116 a následující) jsou kapitáni soutěžních družstev povinni dodržovat i tato pravidla:

B. Technická ustanovení
10. Předpis
… V zápasech čtyřher se hraje systémem NO-AD (bez výhod), na místo třetí sady super tiebreak.

Doplnění (platné do roku 2014):
v Zápise o utkání družstev v tenisu (www.cztenis.cz/docs/zapis.pdf nebo https://is.cztenis.cz/) se vítězný super-tie break uvádí do rubriky „Výsledek sad“ jako 1:0 pro vítěze bez ohledu na bodový výsledek super tiebreaku (tedy nikoli např. 10:8).


13. Nezahájení a nedohrání utkání
Odložení utkání (nebo jeho části) pro nepřízeň počasí.

Výsledky utkání jsou povinně hlášeny domácím klubem elektronickou formou podle zásad „Informačního systému ČTS“, a to nejpozději do 24 hodin po skončení utkání. V případě víkendových utkání tedy nejpozději v pondělí do 12:00 hod. Hosté jsou povinni do dalších 48 hodin (v běžných termínech tedy do středy 12:00 hod.) potvrdit jeho správnost.

Opožděné zadání zápisu o utkání domácím družstvem do IS ČTS 100,- Kč za první případ.


Výtah z Rozpisu přeborů smíšených družstev pro rok 2014
B. Technická ustanovení
6. Předpis

… Ve všech zápasech čtyřher se hraje systémem tzv. „super-tie breaku“ na místo rozhodující třetí sady.

Kompletní znění Rozpisu pro rok 2014: JcTS-druzstva_rozpis_2014.docx


Článek 103 Soutěžního řádu

V sestavě pro dvouhry musí kapitán družstva dodržet pořadí hráčů podle soupisky. V sestavě čtyřher mužů musí kapitán na první místo v sestavě zařadit dvojici s vyšším součtem BH, v případě rovnosti s nižším součtem umístění na CŽ. V sestavě mohou být uvedeni pouze hráči, kteří jsou v době jejího nahlášení přítomni. Pokud má kapitán k dispozici v době hlášení sestavy pro dvouhry či čtyřhry méně hráčů než 4 muže a 2 ženy, zařadí přítomné hráče na nejvyšší místa sestavy a zbývající místa proškrtne. …

Kompletní znění Soutěžního řádu: www.cztenis.cz/docs/soutezni_rad.pdf


Skreč ve dvouhře, kromě důvodu napomenutí, opravňuje ke startu ve čtyřhře viz

Článek 23 Soutěžního řádu:
Prováděcí předpis k čl. 23
Článek III
PENALTY SYSTÉM
odst. 3

Hráč, kterému bylo utkání skrečováno, musí odstoupit ze všech ostatních disciplín na daném turnaji / v dané soutěži.
Výjimku tvoří pouze případy, kdy byl hráči zápas skrečován za:

  • pozdní příchod k zápasu,
  • nevhodné oblečení nebo výstroj,
  • z důvodu zdravotních potíží / nedostatku fyzických sil (je na posouzení lékaře zda se hráčův zdravotní stav zlepšil natolik, že je schopen nastoupit k dalšímu zápasu),
  • provinění spoluhráče ve čtyřhře.

Kompletní znění Soutěžního řádu: www.cztenis.cz/docs/soutezni_rad.pdf


SESTAVA DRUŽSTVA V UTKÁNÍ
Článek 102

Pro každé utkání určí kapitán družstva, kteří z hráčů sehrají dvouhry a čtyřhry (sestava družstva), a tyto nahlásí spolu se svým jménem písemně vrchnímu rozhodčímu v těchto lhůtách:

a) sestavu pro dvouhry 15 minut před zahájením utkání, nejpozději však do konce čekací doby dle čl. 108,
b) sestavu pro čtyřhry mužů nejpozději 15 minut po skončení poslední dvouhry mužů,
c) sestavu pro čtyřhru žen nejpozději 15 minut po skončení poslední dvouhry žen.

ČEKACÍ DOBY
Článek 107
Obě soutěžící družstva a delegovaný vrchní rozhodčí jsou povinni dostavit se na hřiště, na němž bude sehráno utkání, nejpozději 15 minut před jeho stanoveným začátkem. Nedodržení této časové lhůty bude uvedeno v zápise o utkání a řídící orgán soutěže je potrestá pořádkovou pokutou stanovenou rozpisem soutěže až do výše 1.000,- Kč.

Článek 108
Čekací doba pro zahájení utkání je 20 minut od doby, na kterou byl stanoven jeho začátek.

Článek 109
Nedostaví-li se jedno z družstev na hřiště v čekací době uvedené v čl. 108, zapíše vrchní rozhodčí tuto skutečnost případně s dalšími okolnostmi do zápisu o utkání, který se zašle řídícímu svazovému orgánu k rozhodnutí.

Článek 110
Nenastoupí-li hráč na dvorec v čekací době, stanovené v čl. 23a (5 minut), přizná vrchní rozhodčí družstvu soupeře na žádost kapitána tohoto družstva nebo dle vlastního uvážení, v tomto zápase kontumační výsledek podle čl. 131 a nasadí na dvorec ihned další zápas.

Článek 111
Dvorec musí být připraven k dalšímu zápasu do 15 minut od skončení zápasu, který byl na něm sehrán. Překročení této lhůty se trestá na návrh vrchního rozhodčího utkání pořádkovou pokutou až do výše 200,- Kč.

Kompletní znění Soutěžního řádu: www.cztenis.cz/docs/soutezni_rad.pdf