Řádná VH JčTS a Zahajovací VH JTS dne 28. 6. 2016

Dle Ohlášení o svolání valné hromady Jihočeského tenisového svazu, o. s. IČ: 43852441 (dle požadavku § 278 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku) ze dne 20. 5. 2016 proběhla dne 28. 6. 2016 Řádná valná hromada JčTS.

Následně proběhla Zahajovací valná hromada Jihočeského tenisového svazu, pobočného spolku Českého tenisového svazu (JTS).

Dokumenty schválené na zasedání těchto nejvyšších orgánů JčTS a JTS naleznete v rubrice Důležité dokumenty: www.jihocesky.cztenis.cz/dulezite-dokumenty/.

Ohlášení o svolání valné hromady Jihočeského tenisového svazu, o. s. IČ: 43852441 (dle požadavku § 278 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku)

Vážení členové Jihočeského tenisového svazu,

tímto ohlašujeme, že valná hromada Jihočeského tenisového svazu (JTS) je svolána

dne 28. června 2016 od 18:00 hod. v sídle Svazu na adrese Suchovrbenská 1142/24, 370 06 České Budějovice 5.

Na programu valné hromady je schválení návrhu smlouvy o fúzi sloučením Českého tenisového svazu (ČTS) IČ: 538388, Pražského tenisového svazu (PTS) IČ: 41693965, Středočeského tenisového svazu (StTS) IČ: 48132993, Jihočeského tenisového svazu (JTS) IČ: 43852441, Západočeského tenisového svazu (ZTS) IČ: 49777491, Severočeského tenisového svazu (STS) IČ: 27051943, Východočeského oblastního tenisového svazu (VčOTS) IČ: 22876251, Jihomoravského tenisového svazu (JmTS) IČ: 15526810 a Severomoravského tenisového svazu (SmTS) IČ: 45234159.
Důvodem projednání návrhu smlouvy o fúzi je potřeba zjednodušit stávající organizační, administrativní a logistickou strukturu ČTS a oblastních tenisových svazů, které již nyní působí v těsně provázané organizační struktuře. Cílem je změna vztahu formálně na sobě nijak nezávislých spolků na organizační strukturu ČTS jako hlavního spolku a oblastních tenisových svazů jako jeho pobočných spolků ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Členům JTS jsou k dispozici v sídle JTS, a zároveň ke stažení ve formátu pdf. na těchto webových stránkách zde následující dokumenty:
návrh smlouvy o fúzi,
stanovy nástupnického spolku ČTS, příloha 1, příloha 2,
vzorové stanovy pobočného spolku ČTS,
přehled výkazů majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne starší než šest měsíců a
zpráva vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky fúze.

V Českých Budějovicích dne 20. 5. 2016

20160424_093133-img

Mezinárodní trojutkání mládeže – 2016

26. ročník Mezinárodního trojutkání mládeže do 14 let
Horní Rakousko – Dolní Bavorsko – Jižní Čechy
v termínu 23. – 24. 4. 2016 ve Zwieslu

Sestava družstva JčTS:
Vondráková, Caisová, Neradová, Muller, Fáček, Karger, Leipner, Mojžíš, Jiříková, Straková.
Nominace do družstva byla určena JčTS na základě umístění na CŽ 2015, na základě výsledků halové sezóny 2015/2016 a dle kvalifikační utkání nejmladších účastníků v Táboře.

Výsledky zápasů v utkání:

  • JčTS – H. Rakousko 4/11 (Body: Fáček, Leipner, Leipner – Mojžíš, Straková – Jiřková)
  • JčTS – D. Bavorsko 4/11 (Body: Mojžíš, Fáček – Muller, Leipner – Mojžíš, Straková – Jiříková)
  • D. Bavorsko – H. Rakousko 12/3

20160424_093255-img

Fotogalerie

Rozpisy družstva mini, baby a letní přebory jednotlivců – 2016

Upozornění ČTS na povinné zdravotní prohlídky

Zdravotní prohlídky se týkají všech hráčů.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně Českého tenisového svazu jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Dokumenty (PDF) ke stažení z portálu www.cztenis.cz:

Důležitá pravidla (často dotazováno)

Výtah z Rozpisu přeborů smíšených družstev 2016

V souladu s Rozpisem soutěží družstev 2016 JcTS-Rozpis-druzstva-2016 a Soutěžním řádem ČTS (zejména Článek 116 a následující) jsou kapitáni soutěžních družstev povinni dodržovat i tato pravidla:

B. Technická ustanovení
6. Předpis
… Ve všech zápasech čtyřher se hraje systémem NO-AD (bez výhod), na místo třetí sady super-tie break.

Doplnění (platné do roku 2014):
v Zápise o utkání družstev v tenisu (www.cztenis.cz/docs/zapis.pdf nebo https://is.cztenis.cz/) se vítězný super-tie break uvádí do rubriky “Výsledek sad” jako 1:0 pro vítěze bez ohledu na bodový výsledek super-tie breaku (tedy nikoli např. 10:8).


13. Nezahájení a nedohrání utkání
Odložení utkání (nebo jeho části) pro nepřízeň počasí.

Výsledky utkání jsou povinně hlášeny domácím klubem elektronickou formou podle zásad “Informačního systému ČTS”, a to nejpozději do 24 hodin po skončení utkání. V případě víkendových utkání tedy nejpozději v pondělí do 12:00 hod. Hosté jsou povinni do dalších 48 hodin (v běžných termínech tedy do středy 12:00 hod.) potvrdit jeho správnost.

Opožděné zadání zápisu o utkání domácím družstvem do IS ČTS 100,- Kč za první případ.


Výtah z Rozpisu přeborů smíšených družstev pro rok 2014
B. Technická ustanovení
6. Předpis

… Ve všech zápasech čtyřher se hraje systémem tzv. „super-tie breaku“ na místo rozhodující třetí sady.

Kompletní znění Rozpisu pro rok 2014: JcTS-druzstva_rozpis_2014.docx


Článek 103 Soutěžního řádu

V sestavě pro dvouhry musí kapitán družstva dodržet pořadí hráčů podle soupisky. V sestavě čtyřher mužů musí kapitán na první místo v sestavě zařadit dvojici s vyšším součtem BH, v případě rovnosti s nižším součtem umístění na CŽ. V sestavě mohou být uvedeni pouze hráči, kteří jsou v době jejího nahlášení přítomni. Pokud má kapitán k dispozici v době hlášení sestavy pro dvouhry či čtyřhry méně hráčů než 4 muže a 2 ženy, zařadí přítomné hráče na nejvyšší místa sestavy a zbývající místa proškrtne. …

Kompletní znění Soutěžního řádu: www.cztenis.cz/docs/soutezni_rad.pdf


Skreč ve dvouhře, kromě důvodu napomenutí, opravňuje ke startu ve čtyřhře viz

Článek 23 Soutěžního řádu:
Prováděcí předpis k čl. 23
Článek III
PENALTY SYSTÉM
odst. 3

Hráč, kterému bylo utkání skrečováno, musí odstoupit ze všech ostatních disciplín na daném turnaji / v dané soutěži.
Výjimku tvoří pouze případy, kdy byl hráči zápas skrečován za:

  • pozdní příchod k zápasu,
  • nevhodné oblečení nebo výstroj,
  • z důvodu zdravotních potíží / nedostatku fyzických sil (je na posouzení lékaře zda se hráčův zdravotní stav zlepšil natolik, že je schopen nastoupit k dalšímu zápasu),
  • provinění spoluhráče ve čtyřhře.

Kompletní znění Soutěžního řádu: www.cztenis.cz/docs/soutezni_rad.pdf


SESTAVA DRUŽSTVA V UTKÁNÍ
Článek 102

Pro každé utkání určí kapitán družstva, kteří z hráčů sehrají dvouhry a čtyřhry (sestava družstva), a tyto nahlásí spolu se svým jménem písemně vrchnímu rozhodčímu v těchto lhůtách:

a) sestavu pro dvouhry 15 minut před zahájením utkání, nejpozději však do konce čekací doby dle čl. 108,
b) sestavu pro čtyřhry mužů nejpozději 15 minut po skončení poslední dvouhry mužů,
c) sestavu pro čtyřhru žen nejpozději 15 minut po skončení poslední dvouhry žen.

ČEKACÍ DOBY
Článek 107
Obě soutěžící družstva a delegovaný vrchní rozhodčí jsou povinni dostavit se na hřiště, na němž bude sehráno utkání, nejpozději 15 minut před jeho stanoveným začátkem. Nedodržení této časové lhůty bude uvedeno v zápise o utkání a řídící orgán soutěže je potrestá pořádkovou pokutou stanovenou rozpisem soutěže až do výše 1.000,- Kč.

Článek 108
Čekací doba pro zahájení utkání je 20 minut od doby, na kterou byl stanoven jeho začátek.

Článek 109
Nedostaví-li se jedno z družstev na hřiště v čekací době uvedené v čl. 108, zapíše vrchní rozhodčí tuto skutečnost případně s dalšími okolnostmi do zápisu o utkání, který se zašle řídícímu svazovému orgánu k rozhodnutí.

Článek 110
Nenastoupí-li hráč na dvorec v čekací době, stanovené v čl. 23a (5 minut), přizná vrchní rozhodčí družstvu soupeře na žádost kapitána tohoto družstva nebo dle vlastního uvážení, v tomto zápase kontumační výsledek podle čl. 131 a nasadí na dvorec ihned další zápas.

Článek 111
Dvorec musí být připraven k dalšímu zápasu do 15 minut od skončení zápasu, který byl na něm sehrán. Překročení této lhůty se trestá na návrh vrchního rozhodčího utkání pořádkovou pokutou až do výše 200,- Kč.

Kompletní znění Soutěžního řádu: www.cztenis.cz/docs/soutezni_rad.pdf

Kanáří naděje za tenisové výsledky 2015

VV JčTS zvolil 20. ledna 2016 kanářími nadějemi za tenisové výsledky za rok 2015:

  • Denisu Vondrákovou (2004) – LTC Tábor 1903 – na CŽ č. 9 a v ročníku 8 místo,
  • Erika Fáčka (2004) – LTC Tábor 1903 – na CŽ č. 24 a v ročníku 23 místo.

V naší fotogalerii naleznete podrobnosti z předání ocenění v Táboře dne 22. března 2016: www.jihocesky.cztenis.cz/fotogalerie/2016-2/kanari-nadeje-2015.

Soutěže društev 2016 – rozlosování

Dne 12. března 2016 proběhlo rozlosování (dolosování) soutěže družstev pro rok 2016 za účasti zástupců klubů. (Pozvánka JcTS-Pozvanka-LosovaniDruzstev-2016-20160224.)

Kapitáni družstev resp. pověřené osobou klubů vkládají soupisky do IS ČTS https://is.cztenis.cz/ po zpřístupnění rubriky Soupiska správcem IS. Soupisky zadávejte do 10. 4. 2016.

V rámci harmonogramu přípravy vydání nových sportovně technických předpisů a pravidel tenisu je možno do 30.  3. 2016 zasílat návrhy na změny na e-mailovou adresu v.zasadilová@seznam.cz.

STK JčTS

Pozvánka – losování Přeborů Jižních Čech smíšených družstev pro rok 2016

Výkonný výbor JčTS vás zve

na (do)losování Přeborů Jižních Čech soutěže Smíšených družstev pro rok 2016,

která se koná dne 12. března 2016 (sobota) v 10:30 hod.
v areálu “U Jelena”, Suchovrbenská 24, Č. Budějovice

Do losování budou zařazeny pouze oddíly, které zaslaly včas přihlášku a mají zaplacenou kolektivní registraci klubu ve výši Kč 1000,-/klub a organizační poplatek Kč 300,-/každé družstvo (nebo Kč 600,-/každé družstvo dospělých, jehož tenisový klub nemá mládežnické družstvo v kolektivních soutěžích).

Výkonný výbor JčTS odsouhlasil zvýhodnění pro oddíly mládežnických soutěží družstev: mohou odebrat 72 ks tenisových míčů Wilson US OPEN za zvýhodněnou cenu Kč 1200,- za každé družstvo zařazené do soutěže roku 2016.
Tyto míče bude možné odebrat v den a v místě losování družstev 2016.

Č. Budějovice, 24. 2. 2016

Věra Zasadilová v. r.
předseda STK JčTS

Související dokumenty: